Kuidas olla valmis muutusteks tööelus

Blogi

Kommenteeri
Karjäärimuutused on tavapärane osa tööelust. Tasub vaid pilk peale visata oma CV-le või mõelda tagasi enda erinevatele töökogemustele. Kuidas olla paremini valmis muutusteks tööelus? Mida erisuguste karjäärimuutuste puhul silmas pidada? 
Kui lühidalt kokku võtta, siis karjäärimuutuste juhtimiseks on olulised on nii hoiakud kui ka oskused, kuidas kujundada enda tööelu ning kavandada karjääriarengut. Teisalt kohanemisvõime, et tulla toime muudatuste, tagasilöökide ja  ebamäärasusega ning märgata  võimalusi karjääriteel. Karjäärimuutused leiavad aset nii organisatsiooni siseselt kui ka suuremate karjääripööretena, mis toovad kaasa muudatusi näiteks tegevusvaldkonna, uute oskuste, suhtevõrgustiku, aga ka tööalase identiteedi tasandil.

Mis viib karjäärimuutusteni? 

Üldistatult võib öelda, et karjäärimuutus on sisemistest või välistest põhjustest tulenev. Näiteks on enda soovid ja ootused tööelule muutunud, tehtud on põnev pakkumine, käes on ülemineku etapp elus (nt. peale lastega kodus olemist tööellu naasmine),  töökaotus, toimunud on suuremad muudatused tööl (nt. palgakärped, struktuurimuudatused) või on praegusel tööl arenguvõimalused ammendunud. 

Märtsis 2021 läbi viidud CV-Online küsitlus kohaselt, millistel põhjustel tööturul ringi vaadatakse (mis osas inimestel muutuse soov), toodi näiteks välja: vähenenud palk (41% vastanutest), ebakindlus töökoha püsimise osas (36%), aga ka motivatsiooni puudumine ja tööstress (37%). Üks sagedasem põhjus, miks inimesed töölt lahkuvad, on seotud ka tajutud karjääri- ja arenguvõimaluste puudumistega.

Muutlik tööelu ja sellega kaasnevad karjäärimuutused pole võõras teema ka organisatsioonide poolt vaadatunaDeloitte'i 2021.a. inimkapitali uuringus tõid 72% juhtidest esile ühe kõige olulisema tegurina, mis nende organisatsioonil tulevikus ees seisvate väljakutsetega aitab toime tulla, oma töötajate kohanemisvõime, valmisoleku uusi oskusi omandada ja liikuda uude tööalasesse rolli.

Juba Deloitte'i eelmise aasta raporti üks järeldusi oli, et tööelus muutustega valmisolekuks peavad panustama nii organisatsioonid (nt. väljaõppe, täiendõppe, karjääriarengu toetamine) kui ka inimesed ise aktiivsete ja ennastjuhtivate õppijatena. Arvestades praegust pingelist aega, kus palju energiat läheb erinevate töö- ja/või eraeluliste väljakutsetega tegelemisele, on seda olulisem teadvustada erinevaid õppimise ja enda arendamise viise, mis sobituksid paremini igapäevaste tegevustega. 

Mida mõista karjäärimuutuse all?

Karjäärimuutus ei tähenda alati kannapööret karjääris, kuid inimese tööelu vaates on tegemist siiski ühes või mitmes aspektis märkimisväärse muutusega.

Näiteks kui liigutakse organisatsioonis uude tööalasesse rolli (nt. spetsialistist juhiks, klienditööst analüütikuks), kus muutuvad oluliselt nii töö sisu, milliseid oskuseid rakendatakse kui ka arengueesmärgid.

Organisatsioonisseseid karjäärimuutusi
saab toetada töötajaga tema arengusoove, huvisid ja karjäärisihte arutades, sobitades neid olemasolevate võimalustega (nt. uue juhi mentorprogramm, praktika teises tiimis). Või luues uusi rolle töötaja potentsiaali ja organisatsiooni vajadusi silmas pidades, mis on eriti aktuaalne tänasel päeval, kui paljud ettevõtted enda tegevusi ümber kujundavad. 

Nii kujundatakse ühtlasi ühiselt tuleviku töid, ühendades erinevaid oskusi ja valdkondi ühe inimese mitmekülgsesse töörolli. Siit sünnivad ka isikupärased ametinimetused, millest paljud ka laiemasse kasutusse lähevad (nt. veebipolitseinik). 

Võtmesõnadeks on organisatsioonisisese karjäärimuutuse toetamisel märkamine ja suhtlus. Näiteks kui inimene ise tajub või juht tagasisidestab, et "lagi" on praeguses rollis käes, tulekul on uued projektid uute võimalustega (ja väljaõppega) või töö on hetkeolukorras "pausil" ja vajadus on üle vaadata nii töökoormus kui ka sisu.

Kui ulatuslik karjäärimuutus?

Sagedamini peetakse silmas karjäärimuutusest rääkides olukorda, kui inimesel ees seisab suurem muutus:
  • teise töökohta (nt. sarnane töö, teine organisatsioon);
  • teise valdkonda (nt. turismist kinnisvarasse);
  • teist tüüpi organisatsiooni (nt. haridusasutusest startup'i);
  • uuele erialale ja ametisse (nt. raamatupidajast hooldusõeks);
  • teisel viisil tööeluks (nt. palgatöötajast ettevõtjaks).
  • karjääripaus (nt. aeg maha tööelus enda soovil või asjaolude sunnil).
Sealjuures võivad muutused olla mitmes aspektis korraga ning erineval moel tööelu jooksul. Suurema karjäärimuutuse puhul on sageli vaja ka aega, et jõuaks muutusi settida ja edasisi samme kavandada, sh kaardistada enda arenguvajadused, kuidas sujuvamalt uude rolli või teisele alale liikuda.  Siin saavad lisaks eneseanalüüsile abiks olla arenguvestlused (ka lahkumisvestlused), tagasiside töökaaslastelt ning lähedastelt või karjäärinõustaja, coach'i tugi.

Mida erisuguste karjäärimuutuste puhul silmas pidada? 

Mida ulatuslikum muutus, seda rohkemaid karjääriarengu tahke ja muid eluvaldkondi see võib puudutada. Uut tööalast rolli kaaludes saab näiteks keskenduda oskustele, milliseid saab ülekanda, mida ja mil moel oleks vajalik juurde omandada.

Kui näiteks on karjäärimuutused välistel põhjustel, siis tekivad sageli küsimused eesmärgi tasandil ehk mida üldse soovin tööelu edasi teha. Sellisel juhul oleks hea laiemalt läbi mõelda, millised võiksid olla edasised karjäärisihid ja kaardistada erinevaid võimalusi, mida edasi uurida.

Kui tehakse suurem karjäärimuutus, näiteks teisele elualale või kui kombineeritakse enda väga erinevaid tööalaseid rolle, siis tulevad fookusesse ka identiteedi tasandi teemad - kellena ennast täna ja tulevikus määratleda, milline on minu uus tööalane mina?

Karjäärimuutustega kohanemiseks ja valmisolekuks tulevasteks muutusteks on hea silmas pidada neid erinevaid aspekte, et teadlikumalt enda karjääriarengut kavandada. Igaühel on erinev valmisolek ja lähtepunktid karjäärimuutustega kohanemiseks.

Vaadates tööelu vaatepunktist, siis osadel inimestel on töö iseloomust või valdkonna kiirest arengust tulenevalt sagedased muutused ette aimatavad. See tähendab ka pidevalt töö käigus uute oskuste ja teadmiste omandamist. Muutused ja professionaalne areng on normaalsus.

Kui on eelnevas tööelus karjäärimuutuse kogemusi, siis saab 
osaliselt üle kanda strateegiaid, mis on varasemal sarnases olukorras toetanud. Näiteks uurida rohkem võimaluste kohta,  rääkida inimestega, kes selles rollis või eluala juba tegutsevad.

Samas on neid, kelle 
senine tööelu kulgenud pigem loomulikku rada pidi, nüüd seistakse silmitsi (ootamatute) valikute või muutustega. Nii tuleb mõtestada uuesti enda sihid ja ootused tööelule ning üle vaadata oskuste pagas, mida saab kaasa võtta, üle kanda ning mida on juurde vaja. Ühtlasi lihvitakse nii enda karjääri kohanemivõimet tulevikus ette tulevateks karjäärimuutusteks.

Mida saad sina teha, et olla paremini valmis muutusteks tööelus? 

Vaata veel, kuidas saan karjäärinõustajana sind või sinu organisatsiooni töötajaid toetada.

Fotod: pexels.com

Lisa kommentaar

Email again: